Sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Các nghiên cứu về “Nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá đối với các khoản nợ vay ngoại tệ

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội trong những năm tới

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Những kết quả đạt được về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến khả năng thanh toán

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Khả năng thanh toán trong cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam