Giải pháp đối với công ty mẹ của chuỗi CHBL

Dự báo xu hướng phát triển kinh doanh ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khuyến nghị đối với Hội KTV hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Khuyến nghị đối với các CTKT và KTV độc lập

Nhóm nhân tố về thái độ tác động tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.

Các hình thức gian lận BCTC

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển trong ASEAN

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Nguyên nhân chủ quan gây ra hạn chế dẫn đến những tồn tại, hạn chế của từng nhóm chính sách

Hình ảnh, danh tiếng của doanh nghiệp