Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

Về phương pháp liên hệ đối chiếu, xếp hạng và phương pháp DEA

Về phương pháp loại trừ tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động ( tham khảo)

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Những mặt tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Phương pháp BSC và Phương pháp DEA

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Xây dựng BSC trong việc phát triển các bộ phận, người lao động trong doanh nghiệp sản xuất

Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất về mặt xã hội

Bản chất phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội và định hướng phát triển ngành điện trong ( tham khảo)

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Kinh nghiệm quốc tế đối với ngành năng lượng niêm yết Kenya