Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Nông sản và đặc điểm của nông sản

Các mô hình phát triển bền vững

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Tăng cường nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Một số đặc điểm cơ bản của tỉnh Hà Tĩnh

Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá với vấn đề cải thiện đời sống của người lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo

Đặc điểm của giáo dục

Điều kiện kinh tế – xã hội

Khái quát về điều kiện tự nhiên tỉnh Attapư