Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm lợi ích kinh doanh

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lịch sử hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Xử lý dữ liệu thống kê và tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp

Các công cụ, kỹ thuật bổ trợ xây dựng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Cơ sở lý luận trong tăng trưởng xanh

Tuân thủ trách nhiệm về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam trong trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phương pháp chuyên gia (Delphi) xây dựng chỉ số

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp