Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Chủ thể của marketing địa phương

Thế nào là marketing địa phương thu hút đầu tư

Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Các yếu tố thuộc môi trường ngành (Porter)

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Định nghĩa chuỗi cửa hàng bán lẽ

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Điều kiện thực hiện quá trình chuyển sang điều hành theo mục tiêu lãi suất

Những hạn chế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các quan niệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Quan điểm của Đảng về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH ở nước ta qua các kỳ Đại hội

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Khái niệm về cơ cấu kinh tế và các loại cơ cấu kinh tế