Xây dựng hợp lý ngân quỹ chiến lược marketing địa phương

Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư thông qua đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua xây dựng hình ảnh, thông điệp truyền thông và các kênh xúc tiến khuếch trương địa phương

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua xây dựng và quản lý tốt hệ thống phân phối sản phẩm

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương qua khắc phục các yếu thế và tập trung phát triển các thế mạnh sẵn có

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Chiến lược chào hàng thị trường mục tiêu

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Vai trò, nhiệm vụ chiến lược marketing địa phương

Giải pháp đối với nhà nước

Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)