Vai trò, nhiệm vụ chiến lược marketing địa phương

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Chiến lược và chiến lược môi trường của doanh nghiệp (Environmental strategy)

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển, vùng ven biển và các vùng đảo

Lĩnh vực dịch vụ hậu cần thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 – 2014 (tham khảo)

Tình hình phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản nước ta( số liệu tham khảo)

Định hướng chiến lược phát triển ngành logistics Việt Nam

Nội dung Phương pháp và phạm vi nghiên cứu hành vi khách hàng

7 điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Phát Triển Sản Phẩm

Chiến Lược Giá

Chiến lược công ty và Chiến lược Marketing