Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua xây dựng và quản lý tốt hệ thống phân phối sản phẩm

Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược marketing mix cho sản phẩm nước xả vải mới

Chiến lược marketing cho sản phẩm sữa đậu nành daily

Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia AEC

Kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển xuất khẩu nông sản khi tham gia vào các Cộng đồng kinh tế

Xây dựng hợp lý ngân quỹ chiến lược marketing địa phương

Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư thông qua đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Chiến lược chào hàng thị trường mục tiêu

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương