Kế toán quản trị là gì?

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hành vi của khách hàng

Đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia AEC

Kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển xuất khẩu nông sản khi tham gia vào các Cộng đồng kinh tế

Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Xây dựng hợp lý ngân quỹ chiến lược marketing địa phương

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Cải thiện chất lượng phục vụ và quản lý công ở Hà Tĩnh

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Chiến lược chào hàng thị trường mục tiêu

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Vai trò, nhiệm vụ chiến lược marketing địa phương

Khái niệm và các góc độ tiếp cận