Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Cách thức tăng trưởng xanh

Đề xuất với các bên liên quan ngoài doanh nghiệp tăng sức ép để các doanh nghiệp may thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động một cách thực chất

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Tăng trưởng xanh cấp doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh cấp địa phương

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hành vi của khách hàng