Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hành vi của khách hàng

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Chủ trương, chính sách của chính quyền Trung ương về giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Ban hành các chính sách về giảm nghèo bền vững

Xác định chiến lược và kế hoạch giảm nghèo bền vững

Giả pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập, thương mại quốc tế

Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ xuất khẩu nông sản

Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản

Cần có chính sách hợp lý và toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu hàng nông sản

Quan điểm phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Nguyên nhân của hạn chế về hoạt động phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào