Kinh nghiệm của Thái Lan trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Kinh nghiệm của Đài Loan trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Phân cấp quản lý ngân sách gắn với quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Bối cảnh trong nước và ngoài nước tác động đến việc thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Chính sách huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam qua các giai đoạn

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Bối cảnh hình thành và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT ở Đông Á và cơ hội tham gia của các quốc gia trong khu vực

Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng ANZ – Australia

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số ngân hàng HSBC – Anh

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng CitiBank – Mỹ

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng NHTMCP Công thương Việt Nam