Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Giải pháp về an ninh, trật tự an toàn cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển, vùng ven biển và các vùng đảo

Giải pháp phát triển dịch vụ du lịch trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Lĩnh vực dịch vụ hậu cần thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 – 2014 (tham khảo)

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 1)

Vấn đề khai thác tiềm năng kinh tế dịch vụ biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở một số địa phương Việt Nam

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Singapore

Tình hình phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản nước ta( số liệu tham khảo)

Tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics

Kinh tế dịch vụ là động lực cho kinh tế biển, đảo phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế

Phân loại kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo

Những nghiên cứu trong nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Định hướng chiến lược phát triển ngành logistics Việt Nam

Tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo Việt Nam

Quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung Phương pháp và phạm vi nghiên cứu hành vi khách hàng

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán – Jesse Livermore