Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Hạn chế tín dụng đen nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ chế truyền dẫn lãi suất

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Khung khổ LPMT là lựa chọn phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển

Giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Tiêu chí đánh giá sự mở rộng quy mô công nghiệp hỗ trợ

Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và khu vực hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của cả nước trong thời gian tới

Kinh nghiệm của Thái Lan trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chiến lược và chiến lược môi trường của doanh nghiệp (Environmental strategy)

Khuyến nghị đối với các CTKT và KTV độc lập

Sự cần thiết của triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Triển khai giải pháp eCRM tại NHTM CP Quân đội

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Vai trò của giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chủ động tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0