Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những kết quả đạt được về thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cơ sở pháp lý cho tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Bối cảnh trong nước và ngoài nước tác động đến việc thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Chính sách huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam qua các giai đoạn

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Điều kiện để các giải pháp được thực hiện đối với Nhà nước

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh, lập các trung tâm trách nhiệm quản lý và thực hiện phân cấp, phân quyền trong doanh nghiệp.

Thiết lập và vận hành hệ thống BSC nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa các phương diện phản ánh nội dung phân tích hiệu quả hoạt động

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Hạn chế việc tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT của Đài Loan

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên trước 1980s

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan ( số liệu tham khảo)