Vấn đề quyết định chiến lược sản phẩm nói chung của doanh nghiệp

Vai trò, vị trí của chiến lược sản phẩm

Chiến lược sản phẩm là gì?

Quy trình phát triển sản phẩm mới trong chiến lược sản phẩm

Xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm và chiến lược thị trường

Đánh giá việc vận dụng chiến lược sản phẩm của Công ty Honda Việt Nam

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua xây dựng và quản lý tốt hệ thống phân phối sản phẩm

Chiến lược thích ứng sản phẩm (Product adaptation Strategy)

Chiến lược tiêu chuẩn hoá sản phẩm (Product standardization Strategy)

Chiến lược liên kết sản phẩm – thị trường

Các chiến lược định giá danh mục sản phẩm

5 Chiến lược tạo nhu cầu cho sản phẩm

Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược marketing mix cho sản phẩm nước xả vải mới

Chiến lược marketing cho sản phẩm sữa đậu nành daily

Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới vào thị trường toàn cầu

Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm

Xây dựng chiến lược, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Các chiến lược định giá sản phẩm

Các chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm

Giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế