Nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương qua khắc phục các yếu thế và tập trung phát triển các thế mạnh sẵn có

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Chiến lược chào hàng thị trường mục tiêu

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Vai trò, nhiệm vụ chiến lược marketing địa phương

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Chiến lược và chiến lược môi trường của doanh nghiệp (Environmental strategy)

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển, vùng ven biển và các vùng đảo