Chiến lược tiêu chuẩn hoá sản phẩm (Product standardization Strategy)

Sơ lược tiến trình chuẩn bị hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Thuận lợi và khó khăn của HSTC và điểm chung ở các thị trường chứng khoán

Nhìn lại thời cơ và thách thức chung ở giai đoạn chứng khoán sơ khai

Tại sao Chính sách công khai hoá thông tin cực kì quan trọng trong chứng khoán

Tiêu chuẩn đánh giá trong thuyết hành vi khách hàng là gì?

Phán đoán của cá nhân và các tiêu chuẩn đánh giá trong hành vi khách hàng

Đo lường các tiêu chuẩn đánh giá hành vi khách hàng như thế nào?

Các tiêu chuẩn lên chương trình tiếp thị của doanh nghiệp

Những sai lầm đầu tư chứng khoán thường gặp – Theo William J.O’NEIL

Nguyên tắc đầu tư chứng khoán cơ bản – Theo Peter Lynch

Chiến lược thích ứng sản phẩm (Product adaptation Strategy)

Mô hình quản lý theo chiều ngang: mô hình tổ chức đối với hoạt động kinh doanh quốc tế

Một số tiêu thức điển hình để đánh giá chất lượng dịch vụ

Cách lập kế hoạch kinh doanh như thế nào

Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

Quá trình kế hoạch hoá chiến lược và tổ chức, kiểm tra Marketing quốc tế

Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế

Tiến trình hoạch định chiến lược

Các chiến lược của người dẫn đầu thị trường