Cho thuê tài chính là gì?

Giải pháp đối với nhà nước

Một số lưu ý trong quá trình chuyển sang mục tiêu lãi suất

Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường

Giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Tiêu chí đánh giá sự mở rộng quy mô công nghiệp hỗ trợ

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Xây dựng định mức chi phí xây lắp tại các TCTXDCTGTa

Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí xây lắp cầu, đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Các cơ chế tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.