Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Bối cảnh trong nước đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Kết quả khảo sát về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài học về sự thành công trong việc phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp

Khoa học công nghệ nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Các tiêu chí chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Lý thuyết về phát triển bền vững và lý thuyết phát triển về nông nghiệp, nông thôn

Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đặc điểm của phát triển nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội

Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp

Mô hình tổ chức và tình hình kinh doanh 2010-2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng

Quan niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng và chỉ tiêu định lượng về dịch vụ.

Các loại dịch vụ ngân hàng

Các loại dịch vụ ngân hàng khác tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại