Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học cơ bản – chức năng cơ bản của quản trị

Vai trò của lãnh đạo

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam

Giải pháp đào tạo nhân lực dệt may chất lượng cao

Giải pháp đẩy mạnh thị trường hàng dệt may nội địa

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Một số khái niệm về cạnh tranh

Nghiên cứu trong nước về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam

Xây dựng thang đo trong mô hình nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu định tính

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến cung cầu thị trường dệt may

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Một số khái niệm về cạnh tranh

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án (ODA)

Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp đổi mới phương thức bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nhằm cân đối ngân sách nhà nước