Các chức năng quản trị

Các chức năng quản trị

Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng

Chức năng của thông tin trong quản trị kinh doanh

Sơ đồ cơ cấu quản trị chức năng

Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị theo chức năng trong doanh nghiệp

Quản trị học cơ bản – chức năng cơ bản của quản trị

Trình bày mối quan hệ của chức năng Marketing với các chức năng khác trong doanh nghiệp

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị tham nhũng của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức