Các chức năng quản trị

Các chức năng quản trị

Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng

Chức năng của thông tin trong quản trị kinh doanh

Sơ đồ cơ cấu quản trị chức năng

Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị theo chức năng trong doanh nghiệp

Quản trị học cơ bản – chức năng cơ bản của quản trị

Trình bày mối quan hệ của chức năng Marketing với các chức năng khác trong doanh nghiệp

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án (ODA)

Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Giải pháp phát triển cơ chế phối hợp hài hòa liên quan đến sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giữa Chính phủ và các nhà tài trợ

Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp đổi mới phương thức bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nhằm cân đối ngân sách nhà nước

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài