Đánh giá một số thành công đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016

Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đối với ngành trồng trọt,chăn nuôi

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ngành trồng trọt

Cơ chế, chính sách của tỉnh Hải Dương đối với phát triển nông nghiệp

kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quan niệm về nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số ngân hàng HSBC – Anh

Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển đảo

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Phân loại các chính sách nông nghiệp

Biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi lợn ở nước ta

Phương hướng phát triển chăn nuôi lợn ở nước ta

Những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò ở nước ta

Ý nghĩa, đặc điểm và tình hình phát triển chăn nuôi bò ở nước ta

Những thành tựu công nghệ sinh học chủ yếu của nước ta

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta

Các nguồn thức ăn cho chăn nuôi

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành chăn nuôi

Ý nghĩa kinh tế và tình hình sản xuất rau ở nước ta

Ý nghĩa kinh tế và khả năng phát triển ngành trồng trọt