Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông qua kênh tỷ giá

Thiết lập cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ rõ ràng và hiệu quả

Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông qua kênh kênh tín dụng

Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông qua kênh truyền thống lãi suất

Cơ chế quản lý, giám sát và cơ sở hạ tầng cho sự phát triển trong thị trường tiền tệ

Một số lý thuyết về cơ chế thị trường trong thị trường tiền tệ

Chế độ tiền lương sản phẩm có thưởng

Tiền tệ trong cơ chế thị trường

Cơ chế phát hành tiền

Hạn chế nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Giải pháp phát triển cơ chế phối hợp hài hòa liên quan đến sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giữa Chính phủ và các nhà tài trợ

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Thực trạng quản lý, giám sát và tổ chức của ban quản lý dự án ODA còn hạn chế

Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế