Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí

Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mô hình hai khoảng cách (two gap model)

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Mô hình hai khoảng cách (two gap model)

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Chính sách tài khóa trong thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Kết quả đo lường tại xi măng Hoàng Thạch

Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Đề xuất với các bên liên quan ngoài doanh nghiệp tăng sức ép để các doanh nghiệp may thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động một cách thực chất

Lựa chọn mô hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động phù hợp với quy mô của các doanh nghiệp may

Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường chiến lược kinh doanh định hướng trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động