Cơ cấu tổ chức quản lý ở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quan niệm về công nghiệp hỗ trợ và phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Cơ sở lập dự toán chi NSĐP cho GDCL giai đoạn 2011-2017 đối với chi thường xuyên NSĐP cho GDCL

Đặc điểm về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán trong DN Lâm nghiệp

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)

Các yếu tố tác động, cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng