Một số tiêu chí cơ bản đánh giá sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Kết cấu cơ sở hạ tầng và năng lực chủ thể sản xuất nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí

Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phương pháp lập dự toán

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Thang đo các khái niệm nghiên cứu

Biến độc lập tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin

Phân loại các thành phần tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin

Mô hình tăng trưởng nội sinh (endogenous growth models)

Mô hình tăng trưởng tân cổ điển (neoclassical models)

Mô hình hai khoảng cách (two gap model)

Mô hình Harrod-Domar

Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế từ phía tổng cung

Đo lường tăng trưởng kinh tế

Khái niệm tăng trưởng kinh tế