Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế dạng phi tuyến tính

Quan hệ giữa các thành tố, ý nghĩa các hệ số, dạng phát triển của quy tắc Taylor và mô hình kinh tế lượng

Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Những bất lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Khái niệm nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch MICE

Đặc điểm của sự phát triển du lịch MICE

Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị tham nhũng của các quốc gia đang phát triển

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công và khả năng hấp thụ vốn của các quốc gia đang phát triển

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công của các quốc gia đang phát triển

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp tại Việt Nam