Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2016

Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá với vấn đề cải thiện đời sống của người lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo

Đặc điểm của giáo dục

Nhóm giải pháp của chính quyền địa phương các cấp

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi

Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Bối cảnh quốc tế đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016

Đánh giá một số thành công đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016

Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đối với ngành trồng trọt,chăn nuôi

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ngành chăn nuôi

Kinh nghiệm chăn nuôi ở tỉnh Đồng Nai

Kinh nghiệm của tỉnh An Giang trong việc phát triển nông nghiệp