Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB)

Nguyên nhân dẫn tới quá trình chuyển đổi từ mục tiêu khối lượng sang lãi suất

Tổng quan về điều hành theo mục tiêu khối lượng (monetary based/targeting)

Xác định mức lãi suất mục tiêu

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Các kết quả đạt được khi triển khai thành công giải pháp

Công nghệ eCRM

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ hỗ trợ

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Khái niệm về di chuyển lao động quốc tế và di chuyển lao động khu vực

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ đến năm 2025

Điều kiện trong nước và triển vọng kinh tế Việt Nam