Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Khái niệm về di chuyển lao động quốc tế và di chuyển lao động khu vực

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ đến năm 2025

Điều kiện trong nước và triển vọng kinh tế Việt Nam

Nguyên nhân chủ quan gây ra hạn chế dẫn đến những tồn tại, hạn chế của từng nhóm chính sách

Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh về hoạch định, thực thi chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Các tiêu chí đánh giá chính sách kinh tế của Nhà nước

Khái niệm về chính sách kinh tế

Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại ngân hàng CitiBank

Vai trò của “Đánh giá sản phẩm” trong mối quan hệ giữa “sự ác cảm của người tiêu dùng” và “Hành vi tẩy chay”

Sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Đặc điểm của giáo dục

Về phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước

Tăng cường tính công khai, minh bạch; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý và phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Attapư

Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán

Bài học kinh nghiệm về hệ thống báo cáo tài chính cho các DN ở Việt Nam

Nhóm giải pháp của chính quyền địa phương các cấp

Những tác động tích cực và nguyên nhân tín dụng của ngân hàng CSXH Việt Nam đối với người nghèo