Lý thuyết về tác động của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Thách thức trong việc hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Các phương pháp đánh giá tiềm năng và các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của các vấn đề trong mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi (tham khảo)

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Nhóm giải pháp nâng cao năng lực khu vực kinh tế tư nhân

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở nước ta

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Giải pháp thực hiện đối với ngành kinh doanh xăng, dầu

Điều kiện để các giải pháp được thực hiện đối với Nhà nước

HÀM Ý QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Về phương pháp liên hệ đối chiếu, xếp hạng và phương pháp DEA

Hoàn thiện vận dụng phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động

Thiết lập và vận hành hệ thống BSC nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa các phương diện phản ánh nội dung phân tích hiệu quả hoạt động