Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động (tham khảo)

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp BSC và Phương pháp DEA

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật về Đấu thầu bằng việc áp dụng chế tài và mở rộng hợp tác

Kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý kỷ luật

Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng

Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo) ( tham khảo)

Chất lượng nguồn nhân lực tác động đến cung xuất khẩu

Các yếu tố cản trở/hấp dẫn: Khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chiết

Lý thuyết thương mại mới, Michael Porter (1990)

Kinh nghiệm trung tâm logistics cảng biển tại Singapore

Kết quả đạt được trong tổ chức quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế