Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Tăng cường công khai hóa, giảm chi phí trong việc cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố

Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Phương pháp lập dự toán

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Dấu hiệu hình thành các điều kiện và lộ trình áp dụng giải pháp

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Giải pháp trong môi trường kinh tế vĩ mô đầu tư và thị trường chứng khoán

Xác định cơ chế và phương pháp định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

Chính sách cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Sản xuất xanh trong doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh cấp doanh nghiệp

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp