Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Giải pháp nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nước tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kinh nghiệm của Thái Lan về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Chỉ số trong tăng trưởng xanh

Nội dung chính sách tăng trưởng xanh

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp