Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Thu thập thông tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu kế toán quản trị chi phí

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Giải pháp về con người trong quá trình triển khai

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán của công ty lâm nghiệp hiện nay

Thực trạng hệ thống pháp lý về kế toán Việt Nam đối với lập và trình bày hệ thống báo cáo kế toán hiện nay

Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại về thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng

Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ quyết định ngắn hạn Thứ nhất, Tổ chức phân loại và xác định chi phí

Tổ chức cơ sở hạ tầng cho hệ thống thông tin kế toán

Tổ chức thông tin kế toán quản trị

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1990-2001)

Giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp

Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Cấu trúc vốn mục tiêu trong công ty cổ phần