Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Về phương pháp liên hệ đối chiếu, xếp hạng và phương pháp DEA

Về phương pháp loại trừ tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động ( tham khảo)

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Đặc tính ngành đóng tàu của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Phương pháp BSC và Phương pháp DEA

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam ( tham khảo)

Đánh giá lại cơ cấu nguồn vốn định kỳ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với DN cổ phần ngành điện niêm yết

Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường điện Việt Nam

Loại chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Hạn chế việc tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT của Đài Loan

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm