Khái niệm hạn ngạch (quota) là gì?

Hạn ngạch nhập khẩu là gì?

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Cơ cấu hàng xuất khẩu ở Đồng Bằng Sông Cưu Long

Cơ cấu hàng xuất khẩu

Bối cảnh và dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đánh giá tác động của kết quả ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

Phân tích thực trạng chính sách kinh tế của Nhà nước tác động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Thị phần và năng lực chiếm lĩnh thị trường

Thành phần “đánh giá sản phẩm”

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Trung Quốc

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Hoạt động thương mại – đầu tư Việt Nam – Châu Phi thời gian qua

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế Trung Quốc – châu Phi

Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl