Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Sự phát triển và các giới hạn của TAM

Tổng quan về mô hình TAM

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong tăng trưởng xanh

Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong doanh nghiệp

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến chi phí sử dụng vốn bình quân

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến chi phí sử dụng vốn bình quân

So sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài