Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cấu trúc vốn chủ sở hữu của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cấu trúc nợ vay của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến chi phí sử dụng vốn bình quân

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu

Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn

Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết của Modigliani và Miller (Lý thuyết M&M) trong trường hợp có thuế TNDN

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu và lợi nhuận hoạt động ròng của doanh nghiệp

So sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên thập niên 1990