Nghiên cứu của Pfeffer (1998),Singh (2004),Liu và cộng sự (2007),Guest (2011) về các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Thiết lập và vận hành hệ thống BSC nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa các phương diện phản ánh nội dung phân tích hiệu quả hoạt động

Những mặt tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng BSC trong việc phát triển các bộ phận, người lao động trong doanh nghiệp sản xuất

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả quản trị dòng tiền

Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường điện Việt Nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành điện niêm yết

Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn

Thành công việc tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT của Đài Loan ( số liệu tham khảo)

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Giải pháp công khai thông tin, thể chế hóa nội dung quy trình và tuyên truyền Pháp luật QLNN

Giải pháp đổi mới tổ chức thực hiện QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật về Đấu thầu bằng việc áp dụng chế tài và mở rộng hợp tác

Quan điểm và Định hướng Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong thời gian tới

Nguyên nhân của những hạn chế trong đấu thầu mua sắm công

Đánh giá về công tác tổ chức quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam

Thực trạng thể chế hóa nội dung, quy trình và hình thức Đấu thầu mua sắm công

Bài học rút ra đối với Việt Nam

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội nhập quốc tế và tổ chức Quản lý