Kế toán chăn nuôi gia cầm

Kế toán chăn nuôi ong

Kế toán chăn nuôi súc vật lấy sữa

Kế toán chăn nuôi cá

Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Nhóm giải pháp bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá với bảo vệ môi trường sinh thái

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2016

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi

Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016

Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đối với ngành trồng trọt,chăn nuôi

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Ý nghĩa kinh tế, đặc điểm và khả năng phát triển chăn nuôi gia cầm

Những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm ở nước ta

Phương hướng phát triển chăn nuôi gia cầm ở nước ta

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành chăn nuôi