Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Góp phần nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới thông qua phát triển ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2016

Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá với vấn đề cải thiện đời sống của người lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi

Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt:

Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đối với ngành trồng trọt,chăn nuôi

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành chăn nuôi

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt

Giải pháp cụ thể cho những ngành xuất khẩu chủ lực

Bí quyết nuôi dưỡng sáng tạo cho lãnh đạo

Lời khuyên Marketing hiệu quả cho ngành Bất động sản

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất phụ