Cách tiếp cận phiếu ghi điểm trong kiểm soát chiến lược

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Kiến nghị với Chính phủ

Phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt chính sách tài khóa

Vốn đầu tư ảnh hưởng tới sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ CTNY

Kiến nghị với các Bộ, Ngành liên quan trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Giải pháp kiện toàn bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thực trạng công tác kiểm tra giám sát huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Indonesia

Các phương pháp đánh giá tiềm năng và các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc và tiềm năng của Châu Phi

Nhóm giải pháp nâng cao năng lực khu vực kinh tế tư nhân

Bối cảnh trong nước và ngoài nước tác động đến việc thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Những kết quả đạt được khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở nước ta

Sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân về vốn đầu tư theo hình thức PPP vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam( tham khảo)

Nhận xét chung về chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Bài học rút ra cho Việt Nam của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Kinh nghiệm của một số nước về sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.