Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đồng Nai

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Tiêu chí đánh giá sự mở rộng quy mô công nghiệp hỗ trợ

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và khu vực hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của cả nước trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Thành tựu chủ yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Cơ cấu GRDP phân theo nhóm ngành kinh tế

Kinh nghiệm của Thái Lan trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Kinh nghiệm của Đài Loan trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Lý thuyết phát triển cơ cấu ngành không cân đối hay các “cực tăng trưởng”

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpa

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Đặc điểm BCTC và ngành nghề hoạt động của CTNY

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Lợi ích kinh tế trực tiếp trong thu hẹp khoảng cách phát triển

Định hướng phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng đến năm 2030