Khái niệm Tập đoàn kinh tế là gì?

Vai trò của tập đoàn kinh tế là gì?

Nền kinh tế tập trung là gì?

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án (ODA)

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Giải pháo xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Khái niệm lãnh đạo

Khái niệm lợi ích kinh doanh

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Thực trạng đánh giá sản phẩm dở dang và xác định giá thành sản phẩm

Việc lập định mức chi phí trong doanh nghiệp

Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam