Kiến nghị với Chính phủ

Phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt chính sách tài khóa

Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ là kênh truyền tải tác động chính sách tiền tệ hiệu quả

Đổi mới và nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN

Vấn đề lãi suất điều hành của NHNN

Những hạn chế và nguyên nhân trong đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Việt Nam thời gian qua

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT):

Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM)

Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ thông qua kênh kênh tín dụng

Công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống

Công cụ chính sách tiền tệ trực tiếp

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Thu thập thông tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu kế toán quản trị chi phí

Áp lực từ bên thứ ba ảnh hưởng tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.