Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Điều kiện tự nhiên ở vùng ĐBSCL

Nội dung lý thuyết và cách vận dụng vào nghiên cứu về tam giác gian lận

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ hỗ trợ

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Nhu cầu lao động của ASEAN trong tương lai

Đặc điểm luồng di cư trong ASEAN

Cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển trong ASEAN

Quy mô lao động kỹ thuật của Việt Nam di chuyển của lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Lợi ích về tri thức và công nghệ

yếu tố khả năng cung cấp lao động kỹ năng trong khu vực

Yếu tố nhu cầu lao động kỹ năng trong khu vực asean

Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Một số hạn chế về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính Hà Tĩnh (tham khảo)

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương